×

Támogatási szabályzat

A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete az Alapszabály 4. paragrafusának 1. és 2. pontja alapján tagjainak tudományos rendezvényen történő részvételére támogatást ad meghívott külföldi vendégek tartózkodási költségeit fedezi.


Az Alapszabály értelmében a támogatás juttatásáról, annak mértékéről a Vezetőség határoz.

 

1. Támogatás

A támogatás elnyeréséhez az Egyesület elnökéhez ilyen irányú kérelmet kell benyújtani, melyben fel kell tüntetni a kérelmező nevét, a szóban forgó tudományos rendezvényt, annak témáját, a részvétel célját, az ott történő szereplés minőségét (részvétel, előadás, meghívott előadó, felkért referens stb).

A kérelemhez csatolni kell az egyesületi tagdíj előző két éves befizetését igazoló csekkmásolatot és a Fül-orr-gégegyógyászat előfizetését igazoló szelvény másolatát.

A kérelmeket a tárgyévre szólóan kétszer, az első félévre az adott év január 31-ig, a második félévre vonazkozóan pedig augusztus 31-ig kell benyújtani. Ha a prezentáció elfogadását igazoló dokumentum a benyújtáskor nem áll rendelkezésre, akkor azt utólag kell csatolni a kérelemhez. Az adott évben rendelkezésre álló keretről a vezetőség az év elején dönt. Az elbírálás a benyújtási határidőket követő első vezetőségi ülésen történik.

Az elbírálás menete

a.) A vezetőségi ülésen a pénztáros jelentést ad a vezetőségnek a kongresszusi támogatások és fedezését szolgáló összeg lehetséges nagyságáról.

b.) Ezt a vezetőség, a mindenkori pénzügyi helyzet ismeretében éves keretben határozza meg.

c.) Ezután a vezetőség dönt az összeg 1. és 2. pontban foglalt célokat illető felosztásáról.

d.) Dönt a szóbajövő jelöltekről titkos szavazással.

Támogatást az kaphat, aki az érvényes létszámmal lefolytatott vezetőségi ülésen a jelenlevők fele + 1 szavazatot elnyeri.

A lehetséges összeg a résztvevők között egyenletesen felosztásra kerül.

Kiemelt összeg is folyósítható, amennyiben azt a vezetőség szintén titkos szavazással megszavazza. Ez esetben a fennmaradó összeg kerül arányos felosztásra.

A támogatás szempontjai

  • Az adott rendezvény olyan jelentőségű-e, hogy azon a magyar fül-orr-gégészek reprezentációja fontosnak látszik.
  • Kérelmező szerepel-e prezentációval és annak elfogadását igazoló dokumentummal.
  • A kérelmező személye biztosítékot nyújt-e arra, hogy azon kellő nívójú és kellő benyomást keltő szereplés történik.
  • Alkalmas-e a kérelmező személy arra, hogy nemzetközi kapcsolatainkat tovább bővítse.
  • Szolgálja-e a támogatás tehetséges, jó teljesítményt nyújtó fiataloknak a nemzetközi fórumokon történő megismertetését.
  • Kérelmező szakmánkat és/vagy egyesületünket képviseli meghívott/felkért előadóként (panel, tudományos symposium/ülés, kerekasztal, referátum stb.), illetve nemzetközi társaság vezetőségében, bizottságában, illetve közgyűlésén.

Az anyagi támogatásban részesült tagtársunk az esemény lezajlása után 1 hónapon belül írásos beszámolót küld a lezajlott eseményről, annak általános vonatkozásairól, fontosságáról, a legfontosabb új információkról és annak magyar vonatkozásairól, saját szerepléséről, melyet a vezetőség megtárgyal és - amennyiben úgy ítéli meg - szaklapunkban leközöl.

Meg kell határozni, hogy egy kolléga egy évben hányszor részesülhet támogatásban, illetőleg évenként is részesülhet-e valaki támogatásban, vagy csak egyévenként, kétévenként, három-ötévenként egyszer, vagy esetleg többször. Ez vitatéma.

 

2. Külföldi vendégek meghívását és itt-tartózkodását szolgáló pénzalapok megszavazása szintén a Vezetőség hatáskörébe tartozik, ennek eljárása a következő:

A kongresszus, vagy bármely rendezvény szervezője vagy bármely egyesületi tag javaslatot tehet olyan külföldi szakember meghívására, aki egy-egy terület elismert képviselője, vagy széleskörű elismertség nélkül is látható, hogy olyan teljesítményt nyújtott, amely várhatóan hamarosan széleskörű nemzetközi elismertséghez vezet. A tőle várható információk mindenképpen segítik a magyar fül-orr-gégészet szakmai fejlődését.

A meghívási javaslatot az Egyesület Elnökének írásban kell benyújtani rövid indoklással, feltüntetni a meghívandó nevét, jelenlegi munkahelyét, szűkebb szakmai területét és a szereplés módját (kongresszusi előadás, referátum, kerekasztal vezetés, szakosztályi előadás stb).

A javaslatok beküldésének határideje folyamatos, azonban a vezetőségi ülés döntésének feltételes jelleggel meg kell előznie a tényleges meghívást, vagy az arról szóló tárgyalást, a kellemetlenségek elkerülése végett. A realizálása nem kötődik feltétlenül az adott tárgyévhez.

Az itt tartózkodás anyagi költségei fedezésének okán valamely elismert külföldi kolléga dísztaggá választása is ennek a keretnek a rovására történik. A megítélt, de fel nem használt keret realizálása a tárgyéven kívül is történhet, amennyiben abban az évben az összeg nem kerül felhasználásra.

A támogatásokról az Egyesület főtitkára és a pénztárosa nyilvántartást vezet, melyet a tárgyév befejeztével szaklapunkban közzé tesz.

 

Budapest, 2001-01-30

Bejelentkezés

Technikai forródrót:
+36 30 327 4143

AZ EGYESÜLET KIEMELT TÁMOGATÓJA:

 

SANOFI

Az MFOE Arany fokozatú
támogatója a SANOFI.
 
 

AZ EGYESÜLET TÁMOGATÓI:

 

 teva

Victofon

 
 

Egyesületünk bankszámlaszáma:
11708001-20315478-00000000

Tagdíj: 10.000 Ft/év

Kérjük a tagdíjat erre a
számlaszámra fizesse!

A Közgyűlés határozatának
megfelelően 2023-tól a tagsági díj
egységesen 10.000 Ft/év.

Akinek túlfizetése volt a múlt évben, annak az idei évi (2024) tagdíjban ezt jóváírtuk és a befizetendő tagdíj összege ennek mértékével természetesen csökkenthető.

Befizetés előtt ellenőrizze
az egyenlegét a honlapon
!

A tagdíjról és a befizetésekről további
információk itt érhetők el!

A Magyar Fül-orr-gégészet
fejlesztéséért Alapítvány
Adószám: 18190003-2-42

Számlaszám:
11701004-20217868-00000000

Ha úgy gondolja, hogy támogatja céljainkat, kérjük, adja adója 1%-át
"A Magyar Fül-orr-gégészet fejlesztésért" Alapítványnak. Támogatását - betegeink nevében is - hálásan köszönjük!

Alapítványunkról további
információk itt érhetők el!

ujsag 70. évfolyam, 2. szám

Válasszon lapszámot

Partnerek

  Megjelent!
 
 

Megjelent Dr. Reményi Ákos
"A hangprotézissel végzett
beszédrehabilitáció gyakorlati kérdései
"
című szakkönyve.
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Andor professzor úr "Gyakorlati rinológia" című szakkönyve.
Évente számtalan szakkönyv jelenik meg világszerte ebben a témában, hazánkban azonban mindez ideig ilyen jellegű kiadvány
nem látott napvilágot.
 
További információk

 
 

Megjelent
Katona Gábor és Hirschberg Jenő szerkesztésében a

Gyermek Fül-orr-gégészet

tankönyv
 
További információk

 
 

Megjelent Hirschberg Jenő, Hacki Tamás,
Mészáros Krisztina szerkesztésében a

FONIÁTRIA ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK

első és második kötete.
 
További információk