Alapszabály

Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nagysebész Orvosok Egyesületének alapszabálya

(Az Egyesület 2003. november 28-i, 2005.12.16-i, valamint 2010.12.10-i közgyűlésein elfogadott módosításokkal)

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

Az Egyesület neve: "Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-Nyaksebész Orvosok Egyesülete"

Angolul: Hungarian Oto-Rhino-Laryngological & Head Neck Surgical Society

Németül: Gesellschaft der ungarischen HNO-Kopf-Hals Chirurg Ärzte

 

2. §

Az Egyesület székhelye: H-1083 Budapest, Szigony u. 36.

Működési területe: a Magyar Köztársaság

Alapítási éve: 1893

Egyesületünk a későbbi kettéválástól, névváltoztatásoktól függetlenül az 1893. december 21.-én megalakult "Magyar Gége- és Fülorvosok Egyesülete" (OH cit.) utódjának tekinti magát.

 

3. §

1./ Az Egyesület jogi személy.

2./ Az Egyesület szekciókat hozhat létre.
A szekciók nem jogi személyek. Tevékenységüket az Egyesület alapszabályával összhangban végzik.

3./ Az Egyesület a fül-, orr, - gégegyógyászattal, fej-nyaksebészettel és határterületeivel foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló szakmai-tudományos egyesülés.

 

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

4. §

1./Az Egyesület elősegíti és szervezi tagjainak szakmai tevékenységét.

  • Előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket.
  • Folyamatosan tájékoztatja tagjait a szakmai célprogramokról, döntésekről, szabályozásokról.
  • Anyagi lehetőségeinek határain belül elősegíti tagjainak belföldi és külföldi
    szakmai rendezvényeken való részvételét.
  • Fentiek érdekében tudományos üléseket szervez, folyóiratokat, újságokat, könyvet publikál, honlapot tart fenn, alapítványt működtet, pályázatokat ír ki, emlékérmeket és díjakat alapít, valamint egyéb célirányos tevékenységet végez.
  • Kétévente Nemzeti Kongresszust szervez.
  • Kiadja a Fül-, Orr-, Gégegyógyászat című szakfolyóiratot.
  • Összehangolja szekciói, illetve tagjai tevékenységét.

2./ Az Egyesület saját szakterületén elősegíti az országos és nemzetközi szintű szakmai,
társadalmi, tudományos, oktatási és etikai feladatok ellátását.

  • Tagjai kezdeményezésére - a tagokkal történt egyeztetés után - javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki szakterületét általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek, fejlesztések és koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások, stb. kidolgozásában, illetve módosításában. E tevékenysége során kapcsolatot tart fenn állami, társadalmi és érdekvédelmi szervezetekkel.
  • Felkérésre, illetve saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki.
  • Kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti- és nemzetközi szakmai szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel. Segíti és összehangolja tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét.
  • Saját szakterületén - a tömegkommunikációs szervek és eszközök segítségével is - részt vesz a közvélemény gyors és szakszerű tájékoztatásában.

 

III.
AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI

5. §

Az Egyesület vezető szervei:

1./ a közgyűlés

2./ a vezetőség

3./ az elnökség

Az Egyesület állandó bizottsága:

Az ellenőrző bizottság

 

6. §

Az Egyesület Közgyűlése

Az Egyesület legfőbb testületi vezető szerve a közgyűlés, amely minden, az Egyesületet érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.

Az Egyesület választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

 

7. §

A közgyűlés kizárólagos hatásköre:

1./ Megállapítja, illetve módosítja az Egyesület alapszabályát.

2./ Megválasztja két éves időtartamra az elnököt, főtitkárt, jegyzőt, pénztárost, a vezetőség tagjait és az ellenőrző bizottság elnökét. Az Egyesület szaklapjának (Fül-, orr-, gégegyógyászat) főszerkesztőjét hat év időtartamra választja meg. Dönt az általa választott testületek, illetve azok tagjai felmentésének kérdésében. Az Egyesület elnöke, a főtitkár, jegyző, pénztáros és az ellenőrző bizottság elnöke az adott tisztségre egy alkalommal újraválasztható. A későbbiekben ugyanezekre a tisztségekre még egyszer ismét megválaszthatók, amelyek - az elnök kivételével - egyszer ismét meghosszabbíthatók. A főszerkesztő korlátlan alkalommal újraválasztható.

3./ Jóváhagyja a vezetőség, a pénztáros, az ellenőrző bizottság, valamint a szekciók két közgyűlés között végzett munkájáról szóló beszámolókat.

4./ Meghatározza az Egyesület éves pénzügyi és gazdasági tervét, valamint jóváhagyja annak végrehajtásáról szóló beszámolót.

5./ Meghatározza az egyesületi tagdíj mértékét.

6./ A vezetőség javaslata alapján dönt a szekció(k) létrehozásáról illetve megszüntetéséről.

7./ Egyesületi emlékérmeket, díjakat alapít.

8./ Megszünteti az Egyesületet, ha a feloszlást vagy más társasággal való egyesülést a közgyűlés kimondja. Dönt az Egyesület más társadalmi szervezetbe való belépéséről illetőleg kilépéséről.

9./ Alapítványokat hoz(hat) létre és tart(hat) fenn, illetve más alapítványokat és szervezeteket támogat(hat).

 

8. §

A közgyűlés összehívása és határozatképessége

1./ Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként 1 alkalommal kell összehívni.
A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok 10%-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri.

2./ A közgyűlés a tagok összességéből áll. A vezetőség által meghívott vendéget a közgyűlésen tanácskozási jog illeti meg.

3./ A közgyűlést az elnökség hívja össze, megállapítja a közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot és azt a főtitkár lehetőleg 30 nappal, de legalább 15 munkanappal a kitűzött időpont előtt írásban közli a tagokkal.

4./ Határozatképes a közgyűlés, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele jelen van.
Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, a legkésőbb 30 napon belül u.a. tárgysorozattal összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Ezen közgyűlés összehívható az eredeti, határozatképtelen közgyűlés napjára is.
A közgyűlésre szóló meghívóban szerepelni kell a tárgysorozaton kívül annak is, hogy a határozatképtelenség esetén az elnökség mikorra hívja össze ismételten a közgyűlést.

 

9. §
A szavazás rendje

1./ Az Egyesület közgyűlése és minden szerve határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

2./ A jelenlévő tagok kétharmadának (2/3-ának) egyetértő szavazata szükséges az alapszabály módosításához, az Egyesületnek más társadalmi szervezettel való egyesüléséhez, más egyesületbe való belépéséhez illetve abból való kilépéséhez, feloszlásának kimondásához, tag kizárásához.

3./ A közgyűlés és egyéb szervek ülése bármely tag javaslatára titkos szavazást rendelhet el.

4./ Személyre vonatkozó kérdésekben titkos szavazással kell dönteni. Szavazólistára kerüléshez, felvételhez azonban nyílt szavazás elegendő

5./ A szavazás rendjét és a határozatképességet a közgyűlésen, illetve minden titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottság felügyeli. A bizottság mindig háromtagú, elnökből és tagokból áll.
Megválasztásukat az elnök vagy a levezető elnök rendeli el.

6./ Vezetőség és tisztségválasztó közgyűlések előtt legalább három hónappal jelölőbizottságot kell létrehozni, amelynek feladata a tagság előzetes véleményének felmérése.
A bizottság elnökből és két tagból áll, akiket a vezetőség titkosan választ meg.
A tisztújító közgyűlésen a jelölőbizottság elnöke ismerteti az általuk felmért, a tagság véleményét tükröző javaslatokat. A javaslatok csak akkor érvényesek, amennyiben a jelölt személyesen vagy írásban a jelölést elfogadta.
A helyszíni jelölés feltételei a következők: a bárki által jelölt személynek személyes vagy írásbeli elfogadó nyilatkozatát követően a jelen lévők egyszerű többsége (50%+1) nyílt szavazással dönthet a jelölőlistára kerülésről.

7./ A levezető elnök megállapítja, hogy a jelölőlistára kerültek esetében nincs e kizáró tényező.

8./ A közgyűlés először mindig a tisztségviselőket választja meg. Ezt követi a vezetőségi tagok választása.
A megválasztott tisztségviselők és a szekciók elnökei automatikusan tagjai a vezetőségnek, tehát ennyivel kevesebb vezetőségi tagot kell választani.

 

10. §
Vezetőség és elnökség

Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét - a kizárólagos hatáskörök kivételével - a vezetőség gyakorolja az elnökséggel együtt.

1./ A vezetőség a közgyűlés által két évre választott tagokból áll.
Tagjainak száma: a választás időszakában hivatalosan nyilvántartott egyesületi tagok létszámának 8 %-a illetve maximum 40 fő.

2./ Az Egyesület elnöksége:

  • elnök,
  • főtitkár,
  • előző elnök,
  • jegyző,
  • pénztáros,
  • a "Fül-orr-gégegyógyászat" c. lap főszerkesztője,
  • amennyiben a négy hazai orvosegyetem valamelyik aktív tanszékvezető egyetemi tanára választott tisztsége alapján nem elnökségi tag, úgy tagnak kell tekinteni, szavazás nélkül,
  • választani a fennmaradó helyekre kell a vezetőségből tagokat: összlétszám: 11 fő.

3./ A vezetőségi és elnökségi ülések állandó meghívottja - tanácskozási joggal - az ellenőrző bizottság elnöke.

 

11. §
A vezetőség hatásköre és feladatai

1./ Végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról.

2./ Biztosítja az Egyesület folyamatos működését. Meghozza az ehhez szükséges döntéseket és megteszi az ehhez szükséges intézkedéseket.

3./ Biztosítja az Egyesület gazdálkodásának feltételeit.

4./ Az Egyesület nemzetközi képviseletét irányítja, valamint megszervezi és felügyeli a médiával való kapcsolattartást.

5./ Különleges egyesületi feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldása céljából eseti, "ad hoc" bizottságot hozhat létre.

 

12. §
A vezetőség kizárólagos hatásköre

1./. Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása.

2./ A "Fül-orr-gégegyógyászat" című szaklap szerkesztőjének és a szerkesztőbizottság tagjainak megválasztása a főszerkesztő előterjesztése alapján. A szerkesztőbizottsági tagokat (főszerkesztőhöz hasonlóan) hat évre választják, a megbízatás többször meghosszabbítható, legkésőbb a tag nyugdíjba vonulásáig.
Ekkor a főszerkesztő tehet javaslatot az illető személy tiszteletbeli szerkesztőbizottsági tagságára.
A tiszteletbeli szerkesztőbizottsági tagok száma nem korlátozott, a szerkesztőbizottság munkájában a főszerkesztő megbízása szerinti mértékben vehetnek részt.
A "Fül-, orr-, gégegyógyászat" c. lap szerkesztőjének feladata a főszerkesztő munkájának segítése, a napi adminisztratív és egyéb feladatok végzése a főszerkesztő irányításával.
A vezetőség dönt az egyesület szaklapját érintő szervezeti és anyagi alapkérdésekben.

3./ A tisztújítást előkészítő jelölőbizottság megválasztása.

4./ Az Egyesület támogatási rendszerének és szabályzatának meghatározása, szervezése és végrehajtása.

5./ Megválasztja az Egyesület tiszteletbeli és pártoló tagjait, illetve dönt a tiszteletbeli és pártoló tag kizárása kérdésében.

6./ Javaslatot tesz a közgyűlésnek a szekciók létrehozására, illetve megszüntetésére.

7./ Meghatározza a szekciók anyagi támogatását és annak összegét.

8./ Dönt az egyesületi főkönyvelő személyéről, megválasztásáról ill. felmentéséről.

9./ Dönt az Egyesület adminisztrátora(inak) státusáról, feladatairól és illetményéről.

10./ Javaslatot tesz a közgyűlésnek (tag kizárására).

11./ Engedélyezi a külföldi vendégek egyesületi költségen való meghívását

12./ Meghatározza az Egyesület kongresszusának helyszínét és fő témáit, téma-felelősöket és témaszervezőket jelöl ki.

13./

a/ Dönt az Egyesület legrangosabb kitüntetése, a "Cseresnyés Sándor" Emlékérem és díszoklevél odaítéléséről, amelyet tagjaink kiemelkedő hazai és nemzetközi elismertségük és tudományos munkásságuk elismeréséül nyerhetnek el;

b/ Dönt a „Chermak-Navratyl” emlékérem és díszoklevél odaítéléséről, amelyet tagjaink kiemelkedő hazai és nemzetközi elismertségük és tudományos munkásságuk elismeréséül nyerhetnek el. Ez a kitüntetés adományozható a gégészet területén elismert, külföldi nemzetközi szaktekintélynek is.

14./ Dönt az Egyesületi "Díszoklevél" odaítéléséről, amelyet az Egyesület arra érdemes tagjai nyerhetnek el fül-, orr-, gégészeti munkásságuk elismeréséül.

15./ Dönt az egyesületi bélyegzők létrehozásáról és megszüntetéséről.

16./ Dönt a szekciók által létrehozandó díszoklevelekről és emlékérmekről, azok adományozásának rendjéről és feltételeiről.

 

13. §
A vezetőség összehívása

1./ A vezetőség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést.
Az ülés összehívásáról az elnök és a főtitkár gondoskodik.
Az ülés napirendi pontjait is tartalmazó meghívót a kitűzött időpont előtt legalább 7 nappal korábban a vezetőség tagjainak kézhez kell kapniuk.

2./ Rendkívüli vezetőségi ülés összehívását bármely vezetőségi tag kezdeményezheti. vezetőségi tagok 1/3-ának egyetértése esetén a vezetőséget 30 napon belül össze kell hívni.

3./ A vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkező tagoknak több mint a fele jelen van.

 

14. §
Az elnökség hatásköre és feladatai

1./ Irányítja és összehangolja az Egyesület gyakorlati munkáját a vezetőség két ülése közötti időszakban - a kizárólagos hatáskörök kivételével - és döntéseiről a vezetőség legközelebbi ülésén beszámol.

2./ Előkészíti, illetve megvitatja a Minisztérium, illetve más állami és társadalmi szervek (pl. társadalombiztosítás) részére készülő állásfoglalásokat, tájékoztatókat.

3./ Koordinálja az Egyesület által rendezett nemzetközi, nemzetközi részvételű és hazai rendezvények előkészítését és szervezését.

4./ Előkészíti a közgyűlést és a vezetőségi üléseket.

5./ Irányítja, segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok ügyintézését.

6./ Javaslatot tesz egyesületi emlékéremmel, díjjal való kitüntetésekre, tiszteletbeli tagságra.

7./ Felügyeli az Egyesület gyakorlati, gazdasági ügyvitelét.

8./ Felügyeli a jegyzőkönyvek és emlékeztetők archiválását.

9./ Az Elnökség üléseit a felmerülő kérdések fontosságának megfelelő gyakorisággal tartja.

 

15. §
Ellenőrző Bizottság

1./ Az ellenőrző bizottság a közgyűlés által két évre választott elnökből és a vezetőség által választott két tagból áll.
Kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel. Tagjai más tisztségre nem választhatók.

2./ A bizottság ellenőrzésének tárgya az Egyesület egész tevékenysége.
Figyelemmel kíséri az Egyesület alapszabály szerinti működését, ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását.

3./ A bizottság megállapításairól tájékoztatja az Egyesület vezető szerveit és beszámol a közgyűlésnek. Az ok és a cél megjelölésével az elnökségnél kezdeményezheti a közgyűlés összehívását. Ebben az esetben az elnökség 8 napon belül köteles intézkedni a közgyűlés összehívásáról.

4./ A bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy egyesületi tagokat is bevonhat munkájába.

5./ A bizottságot az Egyesület hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, de a megállapításai nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő erre 8 napon belül válaszolni, illetve intézkedni köteles.

6./ A bizottság szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik.
Határozatait és megállapításait egyszerű többséggel hozza. Az ülésekről és vizsgálatokról emlékeztető készül, amelyet az elnök ír alá.

 

IV.
AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS TISZTSÉGVISELŐI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

16. §

1./ Az Egyesület tagjai lehetnek:

  • rendes tagok
  • tiszteletbeli tagok
  • pártoló tagok

2./ Rendes tag lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi természetes személy, aki a fül-, orr-, gégegyógyászatnak, vagy határterületeinek művelője és kötelezi magát arra, hogy tevékenységét az Egyesület alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét saját kezűleg aláírt belépési nyilatkozatban kéri.
A tagfelvételi kérelem elbírálásáról - ha kizáró tényező nem áll fenn - a főtitkár vagy az elnök dönt.
Minden egyéb esetben a vezetőség bírálja el a tagfelvételt.
Az Egyesület taglistája nyilvános, az Egyesület honlapján megtekinthető.

A rendes tag jogai:

a./ Javaslattételi, indítványozási, szavazati joggal részt vesz az Egyesület közgyűlésén.
Tisztségviselőket választhat és tisztségre választható (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától).

b./ Részvétel illeti meg az Egyesület szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában és az egyesület egyéb tevékenységében.

c./ Részvétel illeti meg az Egyesület által szervezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon, egyéb szakmai és tudományos rendezvényeken az egyéb, szokásos feltételek teljesülése esetén.

d./ Az Egyesület munkájáról és eseményeiről folyamatosan tájékoztatás illeti meg.

A rendes tag kötelezettségei:

a./ az Egyesület alapszabályának és rendelkezéseinek betartása;

b./ az Egyesületi tagdíj rendszeres befizetése (minden év március 31.-ig).

c./ A tagdíjhátralékkal rendelkezők a Nemzeti Kongresszuson magasabb (másfélszeres) részvételi díjat kötelesek fizetni.
A két egymást követő évben tagdíjhátralékkal rendelkező tag - felszólítást követően - tagsága automatikusan megszűnik.

d./ A tagok térítésmentesen kapják a "Fül-, orr-, gégegyógyászat" c. szaklapot.

3./ Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú magyar, vagy külföldi természetes személy, aki a szakmai, tudományos, társadalmi és gazdasági élet területein szerzett tapasztalatait az Egyesület, illetve tagjai érdekében kiemelkedő módon hasznosította, illetve hasznosítja.
A tiszteletbeli tag általában nemzetközi hírű és elismertségű szakember, aki a magyar Egyesülettel, illetve tagjainak bizonyos körével, legalább három éve folyamatos szakmai kapcsolatban van, és aki az Egyesület, illetve a magyar fül-, orr-, gégészet nemzetközi hírnevéért és elismertségéért sokat tett.
A tiszteletbeli tagot az Egyesület vezetősége választja meg.

A tiszteletbeli tag jogai:

a./ az Egyesület közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal vehet részt;

b./ az Egyesület által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai-tudományos rendezvényeken előadást tarthat, vagy egyéb szakmai alkotását bemutathatja;

c./ A kongresszusokra meghívót kap, azokon részvételi díjat nem kell fizetnie;

4/ Pártoló tag lehet olyan nagykorú magyar vagy külföldi természetes, illetve jogi személy, vagy szervezet, akik az Egyesület működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi, vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani és erről az Egyesületet írásban értesítik. A pártoló tagsági viszony létesítését a vezetőség hagyja jóvá.

A pártoló tag jogai és kötelezettségei:

a./ az Egyesület közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal vehet részt;

b./ meghatározhatja, hogy az általa nyújtott rendszeres támogatást milyen célból adja;c./ az Egyesület főtitkára útján évenként tájékoztatást nyer az Egyesület azon területén folyó munkájáról és tevékenységéről, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja;

d./ feladata, hogy az Egyesülettel szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse;

e./ a pártoló tagok személyesen vagy képviselőik útján gyakorolhatják jogaikat, illetve teljesíthetik kötelezettségeiket;

f./ A pártoló tag a vezetőséggel közösen megállapított mértékű anyagi támogatást vagy pártoló tagsági díjat fizet.

 

17. §

A tagsági viszony megszűnése

1./ A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:

a./ a tag halálával;

b./ az Egyesület megszűnésével;

c./ kilépéssel; kilépési szándékot az elnökségnek írásban kell benyújtani.

d./ kizárással; Ki lehet zárni a rendes tagok sorából azt a személyt, aki az egyesületi tagságra - méltatlan magatartása miatt - érdemtelenné vált.

e./ törléssel; Törölni kell a tagok sorából azt, aki az Egyesülettel szemben fennálló tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából, az arra megszabott határidőt (két egymás utáni év) követő 3. hónapban sem tesz eleget.
A tag kizárásáról a vezetőség javaslatára a közgyűlés dönt.
A közgyűlés határozathozataláig az érintett személy tagsági viszonya szünetel.
(Ezen idő alatt a tagot nem illetik meg jogai, és nem terhelik kötelezettségei.)

2./ A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik:

a./ a tiszteletbeli tag részéről történő lemondással;

b./ a tag halálával;

c/ az Egyesület megszűnésével;

d./ kizárással;

A vezetőség kizárhatja a tiszteletbeli és pártoló tagot, ha vállalt kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget, vagy a tagságra érdemtelenné vált.

 

18. §
Az Egyesület tisztségviselői

Az Egyesület elnöke, volt elnöke, főtitkára, jegyzője, pénztárosa.

1/ Az Egyesület elnökének hatásköre, feladatai:

a./ Az Egyesület első számú tisztségviselője, képviseli az Egyesületet, a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt.

b./ Vezeti a közgyűlést, a vezetőség és az elnökség tanácskozásait, valamint az Egyesület Nemzeti Kongresszusait,
az Egyesület tudományos üléseit és irányítja azok szervezését.

c./ Dönt és/vagy intézkedik a vezetőség és az elnökség két ülése közötti időszakban az elnökség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntés és/vagy intézkedést igénylő ügyekben. Stratégiai javaslatokat tesz az elnökség és a vezetőség számára.
Az elnök döntéseiért felelősséggel tartozik és azokról a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.

d./ Őrködik a hatályos jogszabályok, különösen az Egyesületre vonatkozó rendelkezések és az Egyesület alapszabályának betartása felett.

e./ Ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását.

f./ Ellenőrzi a tisztségviselők tevékenységét.

g./ Engedélyezi a pénztáros által eszközölt kifizetéseket.

h./ Köteles gondoskodni arról, hogy a tagság, a vezetőség és az elnökség megfelelő és rendszeres tájékoztatást kapjon az Egyesület tevékenységéről.

i./ Megbízatásának lejártával köteles a közgyűlésnek beszámolni az elnöksége alatt végzett egyesületi munkáról.

j./ A főtitkárral közösen megszervezi és lebonyolítja a soron következő Nemzeti Kongresszust.

2./ Az Egyesület volt elnökének feladata:

a./ Az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti és képviseli az Egyesületet.

b./ A vezetőség és az elnökség által adott megbízás esetén önálló feladatot is ellát.

3./ A főtitkár hatásköre, feladatai:

a./ Képviseli az Egyesületet.

b./ Az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti.

c./ Az Egyesület vezető szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit.

d./ Előkészíti a vezető szervek üléseit, biztosítja működésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.

e./ Tájékoztatja a vezetőséget az Egyesület munkájáról, az új tagok felvételéről

f./ Szervezi - az elnökkel együtt - az Egyesület tudományos üléseit, azok programjait, a meghívók elkészítését és azok kellő időben való postázását.

g./ Irányítja az Egyesület adminisztrátorának munkáját, kapcsolatot tart fenn a pénztárossal és az elnök akadályoztatása esetén engedélyezi a kifizetéseket, amiről informálja a vezetőséget és az elnökséget.

h./ A főtitkárt - akadályoztatása esetén - az elnök vagy az egyik elnökségi tag helyettesíti.

i./ Az elnökkel közösen megszervezi és lebonyolítja a soron következő Nemzeti Kongresszust.

j./ A vezetőségválasztást követően az új tisztségviselők cégbírósági bejegyeztetését a főtitkár szervezi.

k./ A főtitkár felügyeli a tudományos üléseken, kongresszusokon, szervezeti üléseken a jelenléti ívek vezetését és hitelesítését, valamint a részvételt igazoló dokumentumok kiadását.
Ugyancsak ő felügyeli a kreditpontos rendezvények pontjainak elismertetését és az egyesületi szakmai programok - szükség szerinti - akkreditálását.

l./ A főtitkár leltárba veszi az Egyesület nagy értékű vagyontárgyait.
Gondoskodik ezek őrzéséről, illetve al-leltárba adásáról. Az al-leltárba vevő személy illetve szekció, klinika, társaság vagy egyesület a vagyontárgyakért anyagi felelősséggel tartozik.

m./ A főtitkár felügyeli az egyesületi honlapot. Felel annak tartalmi és minőségi színvonaláért. E munkájában segíti a honlap webmastere, valamint a vezetőség által választott ún. honlap karbantartó bizottság.
A bizottság tagjainak feladatait a főtitkár koordinálja.

4./ A jegyző feladata:

Köteles biztosítani, hogy az Egyesület valamennyi testületének üléséről jegyzőkönyv készüljön, amely (szó szerint) tartalmazza a hozott határozatokat.
A jegyzőkönyvet, az adott ülés résztvevőiből megválasztott két személlyel hitelesítteti és maga is aláírja.
Akadályoztatása esetén az egyik megbízott Elnökségi tag helyettesíti.

5./ A pénztáros feladata:

a./ A pénztáros a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli az Egyesület pénztárát,gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, rendszeresen ellenőrzi a könyvelő által vezetett naplófőkönyvet és a közgyűlésnek évente, az elnöknek és a főtitkárnak pedig negyedévente rendszeresen beszámol az Egyesület anyagi helyzetéről.

b./ Kapcsolatot tart fenn az Egyesület főkönyvelőjével, irányítja munkáját és tevékenységét, szükség esetén kezdeményezi leváltását.

c./ Minden évben gazdálkodási tervet készít, amely tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, valamint ennek tükrében a javasolható támogatások összegét.

d./ A kifizetett támogatásokról listát vezet.

e./ Az egyesületi szaklap kiadási és bevételi (hirdetések) tételeivel kapcsolatban szorosan együttműködik a főszerkesztővel és a szerkesztővel.

f./ A tagdíjak beszedésével kapcsolatban együttműködik a főtitkárral, főszerkesztővel és az adminisztrátorokkal.

g./ A pénztáros feladata, hogy az Egyesület banki fizetőeszközei a mindenkor legelőnyösebb feltételek mellett legyenek elhelyezve. Ennek érdekében a pénztáros folyamatosan tájékozódni köteles.

h./ A pénztáros - és felügyeletével a könyvelő - feladata, az Egyesületet mindenkor érintő közterhek (adók, TB-járulékok, magyar és nemzetközi tagdíjak, MOTESZ részesedés stb.) határidős kifizetése.

i./ A pénztáros felügyeli, hogy a könyvelő év elején - megfelelő időben - kiállítsa, és az érintetteknek postázza a szükséges adóigazolásokat.

 

V.
AZ EGYESÜLET SZEKCIÓI

19. §

Az Egyesületnek a közgyűlés által létrehozott szakmai szekciói vannak.
A szekciók célja és feladata az Egyesület alapszabályában megfogalmazott szakmai célok
hatékonyabb megvalósítása egyes speciális részterületeken.

 

20. §
A szekciók jogállása, működése

1./ A szekciók nem jogi személyek.

2./ A szekcióknak külön tagfelvétele nincs, az Egyesület tagjai automatikusan tagjai mind annak a szekciónak, amelynek tevékenységében és rendezvényein, bármi módon részt vesznek.
A tagság választja meg az egyes szekciók elnökét és titkárát.
A szekció tisztségviselőit (elnök, titkár) a szekció tagjai négy év időtartamra választják.
Ugyanazon tisztségre közvetlenül nem lehet a tisztségviselőt újraválasztani.
Egy periódus után a korábbi tisztségviselő, az adott tisztségre, újra megválasztható.
Előnyös és javasolt, hogy minden szekció rendelkezzen rövid működési szabályzattal.

3./ A szekciók tevékenységére, működésére az Egyesület alapszabályában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
A szekciók határozatainak és tevékenységének összhangban kell állnia az Egyesület alapszabályával és az Egyesület közgyűlése által hozott határozatokkal.

4./ A szekciók szakmai önállósággal bírnak. Két közgyűlés között végzett munkájukról a közgyűlésnek tartoznak felelősséggel, amelyről a szekció vezetősége a közgyűlésen beszámolót tart.
A szekciók kötelesek szakmai programjaikat és rendezvényeiket az Egyesületi programokhoz igazítani, és azoknak mindenkor alárendelni. Szakmai programjaik időpontjait az Egyesület főtitkárával előzetesen egyeztetniük kell.

5./ A Szekciók nem használhatják változtatás nélkül az Egyesület fejlécét és pecsétjét.
Saját fejlécük kialakításakor kötelesek jelezni az Egyesülethez való tartozásukat.

6./ Az Egyesület vezetősége, elnöksége, titkársága elősegíti a szekció híreinek, információinak áramlását mind az Egyesületen belül, mind azon kívül.

7./ A szekciókat azonos jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

 

VI.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS FELÜGYELETE

21. §

1./ Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, lapkiadásból, hirdetési díjakból, kongresszusi és egyéb rendezvényi bevételekből, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.

2./ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok - a tagdíj fizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

3./ Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint az Egyesület ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért az elnökség a felelős.

4./ Az Egyesület gazdálkodó tevékenységét a hatályos jogszabályok által meghatározott rendelkezések szerint végzi, céljai elérése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet.

5./ Az Egyesület hazai kongresszusain az elnök és a főtitkár részvételét a kongresszus - ha ez nem lehetséges, akkor az Egyesület - bevételeiből kell fedezni.

 

22. §
Az Egyesület törvényességi felügyelete

1./ Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

2./ Ha az Egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.

 

23. §
Az Egyesület hatósági ellenőrzése

Ha az Egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

24. §
Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társasággal való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének törvényességi megállapításával.

a./ Az Egyesület jogutóddal történt megszűnése esetén vagyona a jogutódra száll át.

b./ Az Egyesületnek jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyon sorsáról a közgyűlés határoz.

Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a közgyűlés által erre a célra választott ad hoc bizottság feladata.

A közgyűlés az Egyesület alapszabályát ebben a változatban a mai napon elfogadta.

 

Budapest, 2010. december 10.

 

Bejelentkezés

Technikai forródrót:
+36 30 327 4143

  AZ EGYESÜLET TÁMOGATÓI:

 

amplifon

Victofon

 
Egyesületünk bankszámlaszáma:
11708001-20315478-00000000
 
Tagdíj: 6000 Ft/év

Kérjük a tagdíjat erre a
számlaszámra fizesse!
 
 
A Magyar Fül-orr-gégészet
fejlesztéséért Alapítvány
Adószám: 18190003-2-42

Számlaszám:
11701004-20217868-00000000

Ha úgy gondolja, hogy támogatja
céljainkat, kérjük, adja adója 1%-át
"A Magyar Fül-orr-gégészet fejlesztésért" Alapítványnak. Támogatását - betegeink nevében is - hálásan köszönjük!

Alapítványunkról további
információk
itt érhetők el!
 
ujsag 65. évfolyam, 1. szám

Válasszon lapszámot

Partnerek

  Megjelent!


Megjelent Hirschberg Jenő, Hacki Tamás, Mészáros Krisztina szerkesztésében a FONIÁTRIA ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK első és második kötete.

További információk